THÔNG TƯ 05/2022/TT-BCT QUY ĐỊNH QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG RCEP

? Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện Khu vực (RCEP) là Hiệp định thương mại tự do được 10 nước thành viên Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 5 nước đối tác của ASEAN là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Úc và New Zealand ký kết vào ngày 15 tháng 11 năm 2020 bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 trong năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN. Hiệp định RCEP có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

? Ngày 18/02/2022, Bộ trưởng Bộ Công Thương ký ban hành Thông tư số 05/2022/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực. Thông tư số 05/2022/TT-BCT gồm 04 Chương, 32 Điều và 4 Phụ lục kèm theo.

? Thông tư số 05/2022/TT-BCT có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 04 năm 2022.

? Thông tư quy định các nội dung về Quy tắc xuất xứ hàng hóa bao gồm các trường hợp xác định hàng hóa được coi là có xuất xứ, cộng gộp, De Minimis, công đoạn gia công chế biến đơn giản, vận chuyển trực tiếp, cơ chế kiểm tra và chứng nhận xuất xứ hàng hóa…

? Bản mềm Thông tư được đính kèm dưới đây:
thong-tu-05-2022-tt-bct-quy-dinh-qtxx-trong-hiep-dinh-rcep
phu-luc-i–psr
phu-luc-ii–danh-muc-thong-tin-toi-thieu
phu-luc-iii–mau-co-mau-rcep-xuat-khau-va-mau-to-khai-bo-sung-co
phu-luc-iv–danh-muc-hang-hoa-khac-biet-thue-co-dieu-kien

Leave a Reply

Your email address will not be published.